Skip to content Skip to footer
Title
Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst zakona NN 25/13, 85/15, 69/22 na snazi od 25.06.2022.
16 downloads
Zakoni i propisi
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
252 downloads
Zakoni i propisi
Zakon o poljoprivrednom zemljištu
178 downloads
Zakoni i propisi
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
170 downloads
Zakoni i propisi
Zakon o proračunu
151 downloads
Zakoni i propisi
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
537 downloads
Zakoni i propisi
Zakon o lokalnim izborima
26 downloads
Zakoni i propisi
Ustav Republike Hrvatske
109 downloads
Zakoni i propisi
    Skip to content