Skip to content Skip to footer

Stari i Novi Mikanovci smješteni su na zapadnoj granici Vukovarsko-srijemske županije 20 km zapadno od Vinkovaca uz cestu Vinkovci-Đakovo. Na južnoj strani naselja je željeznička pruga Zagreb-Tovarnik. Protežu se po južnom hrptu Đakovačkog ravnjaka na granici između Podravine na sjeveru i Posavine na jugu.

Mikanovci

Od istoka prema zapadu Novi Mikanovci počinju na potoku Žavorija nastavljajući se na općinsko mjesto Vođinci. Iz doline naglo se uzdižu prema školi i na visoravni se protežu sve do središta naselja, gdje se na južnoj strani nalazi crkva sv. Bartola izgrađena u 13. stoljeću. Odmah potom spuštaju se u prodol koji završava na početku Starih Mikanovaca (Vinkovačka ulica). Taj dio se naziva Surduk (prema turskoj riječi koja označava prodol između dvaju brda). Na završetku uspona započinje Šušnjar (ulica V. Nazora). Već na samome početku Šušnjara na jug se odvaja Mlinski sokak (Mlinska ulica), a na sjever Jerkov sokak. Niti pola kilometra dalje nastaje raskrižje na sjever Garvanov sokak (ulica J. Kozarca), a na jug Mišin sokak (ulica B.I. Horvata). I opet, dvjestotinjak metara dalje na sjever Šušnjar se ispružio u Vrbički sokak (Osječka ulica) i put prema Osijeku, a onda opet na jug proteže se u Potočku ulicu usporedo s Julinim potokom koji nikada ne presušuje. U samome središtu naselja još jednom se Šušnjar ispružio na jug u Popin sokak između Martinovića kuća i posjeda Župnoga ureda, a na sjever obgrlila je Školska ulica Dom kulture, Dječji vrtić i nogometno igralište.

Od središta Starih Mikanovaca i crkve sv. Klare na zapad su Podgajci (ulica M. Gupca). Niti stotinjak metara dalje na sjever se ispružio Grobljanski sokak (ulica Sv. Nikole) i kako samo ime kaže završava na mjesnome groblju. Podgajci se oko pola kilometra dalje spuštaju prema jugu u Jarića sokak (ulica A. Starčevića). Podgajci završavaju na odvojku ceste prema Đakovu (Đakovačka ulica) prema zapadu te na jug u Kolodvorsku ulicu kojom put vodi prema Vrpolju i Sl. Brodu, da bi se južno od pruge prema istoku, usporedo s njom, protegao Bok.

Na zapadnome dijelu pored St. Mikanovaca protiću vodotoci Kaluđer, koji počinje na sjeveroistoku u Hladnivodi i označava granicu s vrbičkim atarom koji je u Osječko-baranjskoj županiji te, još zapadnije, Jošava i Kaznica, iza kojih je granica prema Brodsko-posavskoj županiji, a ulijevaju se na jugoistoku u Biđ.

Na sjeverozapadnom dijelu su Paskovac, Bunjevčevo brdo, Mezevac, Međine, Križni Jelav i Selište, a na sjeveroistočnom dijelu su Vršak, Hladnivoda, Piramida, Križevica, Brist i Glavnik. Na jugozapadu usporedo s Kolodvorskom ulicom je Vašarište, Stara Zabrana, Muško Ostrovo i Panjik, a na istoku su Brišće, Salaš i Građansko. Ispod Podgajačkog dijela su Velike livade, Pačare, Livadice i Tvrdno. Ispod Šušnjara je Uljansko i Klinje. Sasvim na istoku ispod Surduka je Brezdan i Dvorište. Južno od željezničke pruge je Pašnjak, jedan od rijetkih koje su Mikanovčani sačuvali od parceliranja i rasprodaje.

Istražuje i piše: Adam Čurdinjaković

Skip to content