Skip to content Skip to footer

Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima

Na temelju članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 15/13 i 6/18) Općinsko vijeće na sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine, donijelo je

P R A V I L N I K
o sufinanciranju troškova smještaja učenika
srednjih škola u učeničkim domovima

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stari Mikanovci.
Sufinanciranje troškova iz prethodnog stavka odnosi se na razdoblje od 1. listopada do 30. lipnja tekuće školske.

Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima imaju redoviti učenici srednje škole bez obzira na socijalni status, pod sljedećim uvjetima i to:
– da učenik ima prebivalište na području Općine Stari Mikanovci i
– da jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području Općine Stari Mikanovci na dan donošenja ove Odluke.

Članak 3.
Općina Stari Mikanovci sudjeluje u sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu od 300,00 kn mjesečno.

Članak 4.
Postupak utvrđivanja prava na sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima provodi se putem javnog poziva. Odluku o raspisivanju javnog poziva donosi Općinski načelnik.
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi roditelj učenika na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci osobno ili poštom na adresu Općina Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci.

Članak 5.
Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:
– potvrda o upisu u srednju školu,
– preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
– izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
– uvjerenje o prebivalištu/preslika osobne iskaznice učenika
– preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Članak 6.
Nakon provedenog javnog poziva Općinski načelnik donosi odluku o sufinanciranju troškova smještaja u učeničkim domovima učenicima koji ispunjavaju sve uvjete iz javnog poziva.

Članak 7.
Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje dostavlja se učeničkom domu u koji je učenik smješten.

Članak 8.
Sredstva za sufinanciranje dostavljaju se učeničkom domu jednom mjesečno po ispostavljenom računu.

Članak 9.
Ukoliko učenik prekine školovanje ili smještaj u učeničkom domu, roditelji učenika su dužni o istom obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci u roku 8 dana od nastale promjene.

Članak 10.
Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničke domove po bilo kojoj drugoj, ne mogu to pravo ostvariti od Općine Stari Mikanovci.
Pravo na sufinanciranje nemaju učenici, ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stari Mikanovci, do podmirenja ukupnog iznosa duga.

Članak 11.
Zahtjevi podneseni nakon roka određenog u javnom pozivu, neće se razmatrati.

Članak 12.
Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola, osiguravaju se su u Proračunu Općine Stari Mikanovci.

Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci i službenoj stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.

Download: Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja učenika

Skip to content