Skip to content Skip to footer

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a u svezi Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci objavljenog dana 20. prosinca 2019. godine u Narodnom novinama broj 125/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

1. Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci na neodređeno vrijeme, održalo je
dana 31. prosinca 2019. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na Javni natječaj te je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti slijedeća kandidatkinja koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete propisane natječajem:

Danijela Ljubas

2. Kandidatkinja iz točke 1. poziva se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem koje će se provesti u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci dana:

13. siječnja 2020. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati

3. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Obavijesti i uputama o pravnim i drugim izvorima za pripremanje
kandidata za provjeru znanja i sposobnosti koje su objavljene na internet stranici Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr) i oglasnoj ploči Općine.

4. Intervju se provodi samo ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Intervju će se provesti neposredno nakon provedbe pismenog dijela testiranja i ocjene pismenih testova.

5.  Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu prema ukupnom rezultatu ostvarenom na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Skip to content