Skip to content Skip to footer

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a u svezi Oglasa za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci objavljenog dana 30. rujna 2021. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Općine Stari Mikanovci, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 1. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci na određeno vrijeme do povratka duže odsutnog službenika na posao, održalo je dana 12. listopada 2021. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na Oglas te je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti slijedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom:

  Tihana Vidoš
  Dragomir Mendeš
  Valeria Gega
 2. Kandidati iz točke 1. pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem koje će se provesti u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci dana:
  19. listopada 2021. godine (utorak) u 09,00 sati
 3. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Obavijesti uz oglas i podacima vezanim uz oglas za radno mjesto Viši referent za financijsko komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci koji su objavljene na internet stranici Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr) i oglasnoj ploči Općine.
 4. Intervju se provodi samo ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Intervju će se provesti neposredno nakon provedbe pismenog dijela testiranja i ocjene pismenih testova.
 5. Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu prema ukupnom rezultatu ostvarenom na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo za provedbu natječaj

Skip to content