Skip to content Skip to footer

PODACI VEZANI UZ OGLAS ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT  ZA FINANCIJSKO KOMUNALNE POSLOVE U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU

OBAVIJEST UZ OGLAS

I

PODACI VEZANI UZ OGLAS

ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT  ZA FINANCIJSKO KOMUNALNE POSLOVE U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU

OPĆINE STARI MIKANOVCI

Na stranicama Zavoda za zapošljavanje Vinkovci i web stranici Općine Stari Mikanovci objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, na radno mjesto  višeg referenta za financijsko komunalne poslove na neodređeno vrijeme ( 1 izvršitelj, m/ž).

Tekst oglasa dostupan je i naveden ispod ove objave

Od dana objave počinje teći rok za prijavu te je rok za podnošenje prijava na oglas 28. prosinca 2016. godine.

Opis poslova radnog mjesta viši referent za financijsko komunalne poslove:

Vrši obračun i naplatu komunalne naknade, izrađuje opomene, ovrhe i obračun kamata, vrši obračun plaća i naknada, izrađuje poreznu i drugu propisanu evidenciju, sudjeluje u izradi nacrta proračuna, izmjena i dopuna proračuna, programa i drugih akata vezanih za proračun, sudjeluje u izradi dokumentacije i izvještaja za   općinsko vijeće i radna tijela iz djelokruga svog rada, vodi evidenciju  otplata za poljoprivredno  zemljište,  socijalni program – rješenja, potpore i evidencija, priprema i obračunava, te vodi evidenciju putnih naloga dužnosnika, službenika i namještenika Općine, obavlja sve ostale poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i načelnika Općine.

Osnovna bruto plaća:

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,67 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.250,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provođenje oglasa za radno mjesto referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web-stranici Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr) i na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01,  60/01,109/07, 125/08, 36/09,150/11 ,144/12 i 19/13),
  2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

3.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11)

  1. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 117/93, 92/94-v. čl. 50

5.Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15)

  1. Statut Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.15/2013)

 

Pravila testiranja

  1. Nakon identifikacije kandidata, kandidatima će biti podijeljena pismena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se kandidati prijavili.
  2. Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti testiranjem kandidatima se dodjeljuje broj bodova od  0-10 .
  3. Smatra se da je kandidat položio test ako je od provjere navedene u točki 2. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

Intervju

Intervju (razgovor) se provodi samo s onim kandidatima koji su ostvarili 50% i više broja bodova.

Povjerenstvo  kroz razgovor utvrđuje znanje, interese, ciljeve i motivaciju za rad kandidata.

Kandidat može na intervjuu ostvariti  od 0 do 10 bodova.

Nakon provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti za obavljanje poslova, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova , te dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci listu kandidata i Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu oglasa.

Izabrani kandidat po obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, a prije donošenja Rješenja o prijmu.

Rješenje o prijmu dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.

                                                                               Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-03/16-01/28

URBROJ: 2188/11-01-16-01

Stari Mikanovci, 20. prosinca 2016.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), Općina Stari Mikanovci objavljuje

O G L A S

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, na radno mjesto:

– viši  referent  za financijsko komunalne poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme          do povratka službenice s bolovanja

Posebni uvjeti:

– magistar ekonomske struke

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u zakonskom roku. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

–    životopis (vlastoručno potpisan)

–    presliku osobne iskaznice

–    presliku diplome o stečenoj struci i stupnju obrazovanja

–    presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

–       dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)

–       presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starijeg od 6 mjeseci)

–       vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Za osobe prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti  koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr  objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na navedenoj web-stranici bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta na koje se prima.

Prijave na oglas podnose se preporučeno poštom na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci, u roku od 8 dana od objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                       Općina Stari Mikanovci

 

Skip to content