Skip to content Skip to footer

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, na radno mjesto viši referent  za komunalne poslove

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Općina Stari Mikanovci objavljuje

O G L A S

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, na radno mjesto:
viši referent  za komunalne poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 6 mjeseci zbog privremeno povećanog opsega posla

Posebni uvjeti:
– stručni prvostupnik pravne ili upravne struke
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
– životopis (vlastoručno potpisan)
– presliku osobne iskaznice
– presliku diplome o stečenoj struci i stupnju obrazovanja
– presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
– dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
– presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starijeg od 6 mjeseci)
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu.
Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Za osobe prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr objavit će se opis poslova te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se preporučeno poštom na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci, u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Vinkovci s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Stari Mikanovci

Skip to content