Skip to content Skip to footer

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto koordinator/ica poslova u provođenju projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju u Općini Stari Mikanovci

Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci, dana 7. listopada 2019. objavljuje

O G L A S
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Predmet oglasa je prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci na radno mjesto koordinator poslova u provođenju projekta: Žene za zajednicu, Zaželi – Program zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju u Općini Stari Mikanovci, broj UP.02.1.1.05.0071, za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

KOORDINATOR/ICA ZAPOSLENIH ŽENA PROJEKTA – ZAŽELI – „ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU U OPĆINI STARI MIKANOVCI“
– 1 izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN te posebne uvjete:
– visoka stručna sprema ekonomskog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– poznavanje rada na računalu
– vozačka dozvola B kategorije.

Opis poslova: organizacija i kontrola rada zaposlenih žena, kontaktiranje s dobavljačima opreme i usluga te lokalnim medijima, obavljanje ostalih poslova po naputku voditelja/ice projekta.
Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se do završetka Projekta, odnosno do 8. srpnja 2020. godine.

Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis
2. presliku osobne iskaznice
3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
4. presliku vozačke dozvole
5. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje
zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN
6. presliku e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
7. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjesec) da se protiv podnositelja prijave
ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća
presuda
8. Izjavu suglasnosti o korištenju osobnih podataka koja se može preuzeti na
stranicama Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr)

Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova.
Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine www.mikanovci.hr. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će objavljeni na web stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.
Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnim stranicama HZZ-a i web stranici Općine Stari Mikanovci, a najkasnije do 15. listopada 2019. godine do 15,00 sati, na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci, s naznakom: „Za oglas – Koordinator/ica projekta „Zaželi“ – NE OTVARAJ“.
Nepotpune i nepravodobne pristigle prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Općina Stari Mikanovci zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Dokumenti:

Skip to content