Skip to content Skip to footer

Oglas za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci

KLASA: 112-03/21-01/20
URBROJ: 2188/11-01-21-03
Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci objavljuje

O G L A S

za prijam službenika – 1 izvršitelj

viši referent  za financijsko komunalne poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže odsutnog službenika na posao.

Posebni uvjeti:

 • magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomije,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo i
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u zakonskom roku. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba, ako postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku diplome o stečenoj struci i stupnju obrazovanja,
 • presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko ga je podnositelj prijave položio),
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starijeg od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Za osobe prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na navedenoj web-stranici bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta na koje se prima.

Prijave na oglas podnose se preporučeno poštom na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci, u roku od 8 dana od objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA
Danijela Ljubas, mag.iur.

Skip to content