Oglas za prijam namještenika na radno mjesto komunalni radnik

Oglas za prijam namještenika na radno mjesto komunalni radnik

Na temelju članka 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci raspisuje

OGLAS
za prijam namještenika

U Općinu Stari Mikanovci, u Jedinstveni upravni odjel, radi obavljanja poslova čije se opseg privremeno povećao, na radno mjesto

KOMUNALNI RADNIK
• 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme do najduže 3 (tri) mjeseca uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca

 1. Opći uvjeti za prijam u službu:
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

2. Posebni uvjeti za prijam u službu
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za komunalnog radnika moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • osnovna škola.

Kandidati moraju ispunjavati opće i obvezne posebne uvjete za prijam u službu iz članka

3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon).

4. Prijavi na oglas za prijam komunalnog radnika potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • izvornik ili preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona,
 • izvornik ili preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci),
 • izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr).

5. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u ovome oglasu.

6. Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

7. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

8. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te ostvaruje to pravo u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju svih uvjeta navedenih u oglasu, te dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.
Za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupni su na internetskog stranici Ministarstva branitelja, kao i popis pripadajuće dokumentacije kojom se dokazuje priznati status.

9. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova komunalnog radnika dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

10. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja iz općeg znanja i intervjua.

11. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

12. Prijave na oglas, sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i to neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu ili preporučeno poštom, u zatvorenom omotnici, na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci s obveznom naznakom: „Oglas za prijam komunalnog radnika“

13. Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, objavit će se na web-stranici Općine Stari Mikanovci, www.mikanovci.hr

14. Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na istoj web-stranici Općine Stari Mikanovci i na oglasnoj plaći Općine Stari Mikanovci, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

15. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: UP/I-112-03/22-01/7
URBROJ: 2196-24-03/22-01/3
Stari Mikanovci, 10. svibnja 2022. godine

PROČELNICA
Danijela Ljubas, mag.iur.

Na priloženoj poveznici preuzmite Oglas za prijam namještenika na radno mjesto komunalni radnik, Izjavu davanja suglasnosti za obradu osobnih podataka i Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata

PREUZMANJE DOKUMENTA:

Skip to content