Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) članka 49. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 4/21), Općinski načelnik donosi slijedeću

ODLUKU

o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu

I. Općina Stari Mikanovci Će za školsku godinu 2022./2023. sufinancirati kupovinu udžbenika i školskog pribora potrebnog za nastavu učenicima srednjih škola. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici svih razreda srednjih škola s prebivalištem na području općine Stari Mikanovci.
II. Nabava udžbenika i školskog pribora sufinancira se u iznosu do 500,00 kn.
III. Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Opčine Stari Mikanovci za 2022. godinu.
IV. Sufinanciranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja ili skrbnika.
V. Zahtjev za sufinanciranje treba sadržavati podatke o roditelju ili skrbniku koji podnosi zahtjev, djetetu za koje se podnosi zahtjev.
Zahtjevu se prilaže uvjerenje (potvrda) srednje škole da je učenik/ca upisan u školsku godinu 2022./2023. godinu, original račun o nabavci udžbenika i školskog pribora, preslika IBAN računa na koji će se doznačiti sredstva, te preslika osobne iskaznice roditelja ili skrbnika koji podnosi zahtjev.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci do 31. listopada 2022. godine.
VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Stari Mikanovci.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc. ing. el.


Na priloženoj poveznici preuzmite Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu i Zahtjev za sufinanciranje nabave školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu

PREUZMANJE DOKUMENTA:

Skip to content