Odluka o prijemu u radni odnos

Odluka o prijemu u radni odnos

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 od dana 23. srpnja 2020. godine), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza II“ , UP.02.1.1.13.0216, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17  i 98/19), te članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 15/13, 6/18 i 4/20) Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci donosi

ODLUKU

I.

Za obavljanje poslova – radnica u EU projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada“ zaposliti će se sljedeće osobe:

 1. Mara Kolarević, Stari Mikanovci,
 2. Katica Plivelić, Novi Mikanovci,
 3. Filipa Kedačić, Stari Mikanovci,
 4. Vesna Ivešić, Stari Mikanovci,
 5. Vesna Mravunac, Novi Mikanovci,
 6. Mila Paulić, Stari Mikanovci,
 7. Zora Kulundžić, Stari Mikanovci,
 8. Snježana Bereš, Stari Mikanovci,
 9. Ivana Bujadinović, Stari Mikanovci,
 10. Katica Kulundžić, Stari Mikanovci,
 11. Marija Dančo, Novi Mikanovci,
 12. Dubravka Bogović, Novi Mikanovci,
 13. Nada Jurman, Stari Mikanovci,
 14. Katarina Jurković, Stari Mikanovci,
 15. Branka Bereš, Novi Mikanovci

II.

Radni odnos zasnovat će se na određeno vrijeme u trajanju od  12. mjeseci počevši od 15. listopada 2020. godine do 14. listopada 2021. godine, a  troškovi plaće financirati će se iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza II“ , UP.02.1.1.13.0216.

III.

S osobama iz točke I. ove Odluke zaključit će se ugovor o radu.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                       Općinski načelnik:

                                                                                                     Mario Milinković, bacc.ing.el.

PREUZMANJE DOKUMENTA:

Skip to content