Skip to content Skip to footer

Odluka o osnivanju prava građenja za korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci, temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), članka 1. i 4. o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11), članka 4. stavka 2. Zakona o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18), članka  21. Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 16/11 i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18) donosi slijedeću

O D  L  U  K  U

I.

Općina Stari Mikanovci osniva pravo građenja za korist Hrvatske elektroprivrede d.d.  Zagreb, na svojoj nekretnini i to na

  • č. br. 1819/4 Kolodvorska – dvorište, trafostanica sa 60 m2 . upisane u z.k.ul.br. 164 k.o.Stari Mikanovci,

u svrhu usklađivanja  stvarnog stanja  sa zemljišno knjižnim za trafostanicu – PTTS10(20)/0,4 kV Stari Mikanovci 3 izgrađenu radi poboljšanja postrojenja za kvalitetniju opskrbu električnom energijom većeg broja potrošača naselja Mikanovci –  Rješenje za uporabu broj: UP/I-06-1091-1974 od 10. 6. 1974. godine izdano od Općine Vinkovci, Općinskog zavoda za urbanizam, stambene i komunalne poslove Vinkovci.

II.

Pravo građenja osniva se na određeno vrijeme – dok postoji PTTS10(20)/0,4 kV Stari Mikanovci 3 na k,č, br. 1819/4 k.o. Stari Mikanovci, te će se upisati u zemljišne knjige.

III.

Pravo građenja osniva se sukladno članku 1. i 4. Zakona o uređenju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11), koji propisuje da se za izgradnju infrastrukturnih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku, ne plaćaju naknade za stjecanje prava građenja kada to pravo stječu osobe javnog prava, međusobno jedne od drugih, na njihovom zemljištu potrebnom za izgradnju infrastrukturnih građevina.

IV.

Ugovorom o osnivanju prava građenja utvrdit će se odnosi između Općine Stari Mikanovci i Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci da u ime Općine Stari Mikanovci potpiše ugovor o osnivanju prava građenja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Ivan Konjarević, dipl.ing.šum

Skip to content