Skip to content Skip to footer

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18) i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2019. godine   d o n o s i                                                                                                                                                                                                       

O D L U K U

o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci

 Članak 1.

Ovom se Odlukom sukladno postojećoj Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Stari Mikanovci, osniva postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci.

članak 2.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Članak 3.

Sukladno članku 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17) postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci sastoji se od:

  • upravljačke skupine i
  • dvije operativne skupine.

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od osam (8)  pripadnika. Svaka operativna skupina ima svoga voditelja.

ČlanAk 4.

Osobama koje su raspoređene u postrojbu civilne zaštite opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite.

Članak 5.

Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci.

Članak 6.

Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe civilne zaštite opće namjene osiguravaju se u proračunu Općine Stari Mikanovci.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci, KLASA: 810-01/17-01/5, URBROJ: 2188/11-01-17-1  od 5. srpnja  2017. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

                                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                                                               Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.

PREUZIMANJE: Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci (16 kB)

 

 

Skip to content