Skip to content Skip to footer

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stari Mikanovci

Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine temeljem članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13. i 73/17.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17.) i članka 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.15/13) d o n o s i

ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stari Mikanovci

 

Skip to content