Skip to content Skip to footer

Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Temeljem čl. 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” Republike Hrvatske, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i čl. 31. Statuta Općine Stari Mikanovci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci na sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine, donosi

O D L U K U
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/15, 12/16 i 19/17) u članku 13. stavku 1. iznos „4.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „5.000,00 kn“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Konjarević, dipl.ing.šum.

Download: Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi

Skip to content