Skip to content Skip to footer

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Stari Mikanovci, STL sredstva i Operativni plan

Tvrtka “Pestrid”d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciiu idezihfekciju, sa sjediŠtem u Bilju, Sandora Petefija 109, provesti Će sustavnu deratizaciju na području Općine Stari Mikanovci u periodu od 11. do 13. travnia 2019.g,

Podaci o sredstvu kojim 6e se obavljati deratizacija:

 Trgovčki naziv: BR0M0TRID ZITNI MAMAC pRo, RATIBROM SVJEZI MAMAC . aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,0057o1 . otrovnost:biocid . antidot: vitamin K1 {fitomenadion)

U slučaju nepovolinih vremenskih uvieta, akcija se odgatđa do prvog vremenski pogodnog termina. Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proraluna jedinice lokalne samouprave.

Voditelj deratizaciie: Ivan Pavokovi6, sanitarni tehniaar (098 309 470)

[su_box title=”OBAVIJEST” style=”default” box_color=”#333333″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″ class=””]Obavještavamo mještane Općine Stari Mikanovci da će se u periodu od 11. do 13. travnja 2019.9. provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci [na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste). Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o, Bilje. Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu, mještani će biti obaviješteni putem plakata. Raspored provođenja deratizacije: – 11. travanj 2019.god. – Novi Mikanovci, Stari Mikanovci – od 12. do 13. travnja 2019.g. – Stari Mikanovci[/su_box]

DOKUMENTI (STL sredstva za deratizaciju, obavijest i operativni plan o provedbi sustavne deratizacije na području Općine Stari Mikanovci):

Skip to content