Skip to content Skip to footer

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ OGLASA

U svezi oglasa objavljenog dana 17. prosinca 2018. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za  prijam u službu višeg referenta za  komunalne poslove na određeno vrijeme u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci, obavještavamo sljedeće  kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

  1. Helena Kulundžić, Stari Mikanovci, Vinkovačka 52A
  2. Katarina Cerančević, Ivankovo, Vladimira Nazora 35

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana  4. siječnja  2019. godine (petak), pisano testiranje s početkom u 9,00 sati i intervju s početkom u 10,00 sati u vijećnici Općine Stari Mikanovci, Stari Mikanovci, Školska 1.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

1.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj     

   33/01,  60/01,109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),

  1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18 i 110/18)
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

    samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 4/18)

  1. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

    (NN broj 127/17)

  1. Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15)
  2. Statut Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije

     Broj 15/13 i 6/18)

 Pravila testiranja

  1. Nakon identifikacije kandidata, kandidatima će biti podijeljena pismena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se kandidati prijavili.
  2. Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti testiranjem kandidatima se dodjeljuje broj bodova od  0-10 .
  3. Smatra se da je kandidat položio test ako je od provjere navedene u točki 2. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

Intervju

Intervju (razgovor) se provodi samo s onim kandidatima koji su ostvarili 50% i više broja bodova.

Povjerenstvo  kroz razgovor utvrđuje znanje, interese, ciljeve i motivaciju za rad kandidata.

Kandidat može na intervjuu ostvariti  od 0 do 10 bodova.

Nakon provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti za obavljanje poslova, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova , te dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci listu kandidata i Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu oglasa.

Izabrani kandidat po obavijesti o izboru dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, a prije donošenja Rješenja o prijmu.

Rješenje o prijmu dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.

                                                                             Povjerenstvo za provedbu oglasa

PREUZIMANJE: Obavijest kandidatima prijavljenim na oglas

Skip to content