Skip to content Skip to footer

Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18) i sukladno  Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Stari Mikanovci  za 2019. godinu, KLASA: 118-01/19-01/08, URBROJ: 2188/11-01-19-1 od  14. ožujka 2018. godine, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje

J A V N I   P O Z I V za prijam na stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci

U cilju  provedbe  programa, odnosno korištenja  mjera  Hrvatskog zavoda   za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja  radnog odnosa“  Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci  objavljuje javni poziv  za prijem  na stručno osposobljavanje   za rad bez zasnivanja  radnog odnosa.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno) obavljati će se u Jedinstvenom upravnom  odjelu Općine Stari Mikanovci:

Radno mjesto Stručna sprema Broj

izvršitelja

Financijski referent

 

SSS – IV stupanj ekonomskog smjera 1

Kandidati  koji se prijavljuju na ovaj poziv, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– da se vode  u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana

– da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje

ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

 Kandidati  koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:

  1. životopis
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice)
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika tražene diplome)
  4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg radnog iskustva više od 1 godine u traženom

zvanju ( potvrda HZMO )

  1. dokaz od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih

osoba duže od 30 dana, ne starija od mjesec dana.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

U skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), izabrani kandidat polaznik programa stručnog osposobljavanja nema status službenika. Stručno osposobljavanje obavlja se u svrhu stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita.

Na prijem polaznika ne primjenjuju se odrede Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18) o postupku prijma u službu službenika i namještenika.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:
– na temelju pisanog ugovora,
– prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
– pod vodstvom mentora.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave ovog javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Vinkovci i na web stranici Općine Stari Mikanovci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu:  Općina Stari Mikanovci, 32284 Stari Mikanovci, Školska 1 s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje“.

Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranom kandidatu/kandidatkinji za koje Hrvatski zavod za zapošljavanje izda odobrenje o uključenju u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sukladno svojim pravilima.

 Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Download: Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci (80 kB)

Skip to content