Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci KLASA: 402-08/16-01/12; URBROJ: 2188/11-01-16-01 od 28. studenog 2016. godine objavljenog na mrežnoj stranici Općine Stari Mikanovci, Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci

1. Registrirane udruge koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci, sukladno ovom Javnom natječaju mogu se natjecati za dodjelu financijskih sredstava za rad i ostvarivanje programa u 2020. godini temeljem Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine – u daljnjem tekstu: Pravilnik.

2.Financijska potpora dodjeljuje se na temelju programa i projekata udruga koje zadovoljavaju opće kriterije, a prvenstveno:
– da ima sjedište na području Općine Stari Mikanovci
– da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija
– da ima program i/ili projekt koji se financira iz proračuna Općine Stari Mikanovci.

3. Uz opće uvjete, udruge koje prijavljuju programe i projekte trebaju zadovoljiti i slijedeće kriterije:
a) prijavu podnijeti na obrascu – Prilog 1. Prijava za dodjelu potpore, te u prilogu dostaviti sve dokaze koji se u prijavi traže u pisanom obliku:
b) dokaz o registraciji udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji i izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (ili njegove preslike) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja
c) financijski izvještaj udruge i to:
– za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu
d) preslika ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta
e) dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje iskazano u obrascu proračuna programa ili projekta (preslika odluke i/ili ugovora o sufinanciranju)
f) uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta

4. Prijava na ovaj Javni natječaj dostavlja se isključivo na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog natječaja.
Udruge koje su u 2019. godini koristile financijsku potporu Općine Stari Mikanovci dužne su uz prijavu dostaviti i popunjen obrazac – Prilog 3. Izvješće o utrošku.

5. Rok za prijavu je 31. prosinca 2019. godine.

6. Samo potpuna i na vrijeme dostavljena Prijava za dodjelu potpore ulazi u postupak administrativne kontrole. Nepotpune i nepravodobne prijave Povjerenstvo za provedbu natječaja će vratiti podnositelju uz dostavnicu.

7. Odluku o dodjeli potpore, te utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po korisniku koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom i Javnim pozivom, donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva najkasnije u roku 30 dana od krajnjeg roka za dostavu prijava.
Temeljem odluke iz stavka 1. ovog članka pisanim putem dostavljaju se pojedinačne obavijesti korisnicima o ostvarivanju potpore, te se ujedno pozivaju na potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava.
Temeljem sklopljenih ugovora iz stavka 2. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci vrši isplatu potpore na žiro-račun korisnika u rokovima utvrđenim ugovorom.
Povjerenstvo će odluku o odbijanju prijave podnositelja koji ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i Javnim natječajem dostaviti u roku 30 dana po zaprimanju.

KLASA: 402-08/19-01/37
URBROJ: 2188/11-01-19-01
Stari Mikanovci, 26. studeni 2019.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Preuzimanje dokumenta:

Skip to content