Skip to content Skip to footer

Javni natječaj za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 17, članka 19. stavak 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

I. za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci, na radno mjesto:
– spremač/ica (namještenik IV: kategorije, potkategorije namještenik II, razina 2., 13. klasifikacijskirang), jedan izvršitelj.

II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZNS-a:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta..
Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– osnovna škola.

III. Na javnom natječaju (u nastavku: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati obaju spolova, a izrazi koji se koriste u natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muški i ženski rod.

IV. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. akona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 57/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11) i dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispujavanju traženih
uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

V. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba),
– potvrdu o ostvarenom radnom stažu s HZMO-a,
– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeeseca),
– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u radni odnos iz članka 15. i 16. ZNS-a (ne treba ovjeravati),
– izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr). U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke
podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte).
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Stari Mikanovci, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja,
– dokaz o prednosti prema posebnim propisima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja, dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

VI. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

VII. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, prije donošenja rješenja o prijmu u radni odnos.

VIII. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se
primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povuka prijavu na natječaj.

IX. Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, te će se objaviti način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja
provjere.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari
Mikanovci s napomenom: »Javni natječaj za prijam spremača/ice u Jedinstveni upravni odjel – ne otvaraj«.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA STARI MIKANOVCI


Dokumenti:


Skip to content