Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Predškolske ustanove „Vedri dani“

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Predškolske ustanove „Vedri dani“

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 46. Statuta Predškolske ustanove “Vedri dani”, Stari Mikanovci, Upravno vijeće Predškolske ustanove „Vedri dani“ Stari Mikanovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja ravnatelja Predškolske ustanove „Vedri dani“, može biti imenovana osoba:

 • koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
 • koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
  Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete:
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ravnatelja (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru)
 • radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13
  i 98/19).

Ravnatelj pored svojih poslova obavlja i poslove odgajatelja (4 sata dnevno obavlja poslove ravnatelja, a 4 sata poslove odgojitelja).
Ravnatelj se imenuje na četiri godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka HZMO-a
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda-ne stariji od dana objave natječaja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda-ne stariji od dana objave natječaja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. stavak 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
  broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od dana objave natječaja.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92,
57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te
imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno
drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo,
izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Predškolske ustanove „Vedri dani“, Stari Mikanovci a podnose se na adresu: Predškolska ustanova „Vedri dani“, Školska 15, 32284 Stari Mikanovci s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PREUZMANJE DOKUMENTA:

Skip to content