Skip to content Skip to footer

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Stari Mikanovci

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Stari Mikanovci
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak
1. ZNS-a:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o imenovanju.
Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu,
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti pravovremenu i potpunu dokumentaciju te priložiti:
– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili preslik diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik važeće osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
– preslik elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da je kandidat radio na poslovima odgovarajuće stručne spreme. Prijavu na natječaj može podnijeti i sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje te se može imenovati na radno mjesto pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (ne treba ovjeravati),
– vlastoručno popisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba ovjeravati),
– preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu. Na javni natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da su dužni ispit položiti u roku od godine dana od imenovanja u službu,
– izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Općine Stari Mikanovci na www.mikanovci.hr). U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Stari Mikanovci, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja.
– dokaz o prednosti prema posebnim propisima.
Osoba se imenuje na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
Za pročelnika ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članaka
15. i 16. ZNS-a
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na natječaj, dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Uvjet magistra odnosno stručnog specijalista na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Postupak provedbe natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti pisanim testiranjem i intervjuom u Općinskoj vijećnici Općine Stari Mikanovci. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Stari Mikanovci www.mikanovci.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, te će se objaviti način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci s napomenom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela – ne otvaraj«.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA STARI MIKANOVCI

DOKUMENTI:

Skip to content