Skip to content Skip to footer

Izvješće o radu Općinskog načelnika

Na početku ovoga izvješća važno je osvrnuti se na ostvarenje proračuna za 2019. godinu, ostvarili smo rekordni proračun u iznosu od 10.123.000,00 kn. Ističem zadovoljstvo ostvarenim prihodima za 2019. godinu te vjerujem da će i u ovoj godini prihodi biti u razini prošlogodišnjih. Rashodi su također slični prihodima te iznose oko 10.200.000,00 kn čeka se konačni godišnji izvještaj proračuna pa su moguće sitne izmjene u prihodima i rashodima. O samim stavkama i iznosima cjelokupnog proračuna za 2019. godinu ćemo reći nešto više na idućoj sjednici vijeća kada će biti godišnji izvještaj proračuna.

U nastavku iznosim vrste rashoda.

Obrazovanje

U školskoj godini 2019./2020. nastavili smo sa svim mjerama kao i do sada. Mjere se odnose na sufinanciranje prehrane u školi, sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima, sufinanciranje knjiga i bilježnica, stipendija studentima itd.

Prošle godine smo svakom osnovnoškolcu za nabavu knjiga i bilježnica isplatili iznos od 500,00 kn. Kao dokaz plaćanja zahtjevali smo presliku računa. Ukupan isplaćeni iznos je 92.600,00 kn. Znamo da smo za ovu godinu planirali u proračunu svakom srednjoškolcu za nabavku knjiga i bilježnica isplatit 500,00 kn, što planiramo i realizirati.

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima u 2019. godini iznosilo je 58.971,00 kn.

Za stipendije studentima u prošloj godini isplaćen je iznos od 52.500,00 kn.. Ove godine, kao i do sada, raspisali smo natječaj za dodjelu stipendija studentima po istim uvjetima kao i prethodnih godina. Natječaj je završio, isplate će bit u ovom i sljedećem mjesecu.

U 2019 godini sufinancirali smo smještaj učenicima u srednjoškolskim domovima u iznosu od 300,00 kn mjesečno. U 2019. godini za tu mjeru potrošeno je 11.100,00 kn. Mjera se uspješno provodi i ove godine.

Uz sve navedeno prošle godine smo za obrazovanje za potrebe naših osnovnih škola kroz tekuću donaciju školstvu prebacili 52.500,00 kn.

Demografski razvitak

U 2019. godini isplatili smo naknadu za novorođenu djecu u iznosu od 140.000,00 kn. Prošle godine naknada je iznosila 5.000,00 kn i sredstva su isplaćena za 28 djece. Što nam ulijeva optimizam jer u 2018. godini smo isplatili naknadu za 21 novorođeno dijete. Od ove godine naknada je povišena i iznosi 6.000,00 kn. Te smo u prvom mjesecu ove godine isplatili već za 6 novorođenčadi po 6.000,00 kn, što dosad iznosi 36.000,00 kn te je to svakako optimističan početak godine. Plan nam je svake godine iznos ove naknade povećati za tisuću kuna i nadam se da ćemo to i ostvariti.
Mjera sufinanciranja kupnje i izgradnje kuća na području Općine pokazala se kao odlična. Mjeru je u 2019. Godini iskoristilo 5 mladih obitelji te je isplaćen iznos od 125.000,00 kn (4 – kupnje kuće, 1 – gradnja kuće).

Zbog povećanih prihoda proračuna do raspisivanja natječaja za ovu godinu razmatramo i mogućnost povećanju iznosa sufinanciranja za kupnju i gradnju kuća s 25.000,00 kn na 30.000,00 kn.

Predškolska ustanova „ Vedri dani“

Uspješno su realizirane financijske obaveze prema vrtiću. U prošloj godina za vrtić Općina je prebacila 701.640,00 kn. Općina izdvaja veća mjesečna financijska sredstva nego inače jer smo zbog povećanog broja djece zaposlili dvije odgojiteljice na određeno vrijeme da uspješno odradimo ovu pedagošku godinu. Trenutno vrtić pohađa 57 djece dok je u kraći program predškolske upisano 10 djece. Predškolska ustanova „Vedri dani“ ukupno broji 67- ero djece.

Dobili smo u 2019. od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 70.000,00 kn i izradili projektnu dokumentaciju rekonstrukcije i nadogradnje vrtića, gdje će biti potpuno nova zgrada koja će biti spojena sa postojećom zgradom vrtića. Čekamo nove natječaje za navedeni projekt preko kojeg bi ga kandidirali.

Na natječaju za sufinanciranje rada vrtića koji je bio raspisan krajem 2019. godine, prošli smo na natječaju te smo početkom ove godine dobili odluku o dodjeljenom iznos od 275.000,00 kn. Nakon potpisivanja ugovora i dodjele sredstva taj iznos planiramo u cijelosti uložiti u obnovu i popunjavanje unutarnjeg dijela vrtića ( nova kuhinja, ormarići, pločice, sanitarije, stolovi itd.)
Vezano uz Vrtić treba spomenuti demografsku mjeru gdje općina sufinancira s 800,00 kn mjesečno boravak djece sa područja naše Općine u jaslicama u Vinkovcima.

Crkvene zajednice i groblja

U protekloj 2019. godini financijski smo pomogli župu sv. Klare i župu sv. Bartola s iznosom od 192.800,00 kn, od toga dotacije crkvama 12.800,00 kn, a po 90.000,00 tisuća kuna u kapitalno uređenje crkve sv. Bartola, te 90.000 kn za sanaciju vlage u crkvi sv. Klare. Uz to bi napomenuo da smo svojim angažmanom na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za crkvu sv. Bartola uspjeli krajem 2019. godine dodatno dobit 50.000,00 kn koje će župnik uložit u neke slijedeće radove. Naša crkva sv. Bartola spomenik je kulture i polako se njeno uređenje privodi kraju.

Moram napomenuti i prilikom nedavne „vizitacije“ pri kojom nas je u Općini posjetio nadbiskup Đuro Hranić te izrazio svoje zadovoljstvo i pohvalio odnos Crkve i Općine, te se zahvalio na sredstvima koje smo izdvojili iz Općinskog proračuna unazad 3-4 godine.

Na inicijativu Općine u dogovoru sa župnikom i trgovačkim obrtima i dalje je na snazi i fukcionira odluka da trgovine ne rade na području Općine Stari Mikanovci nedjeljom i blagdanima.

Zaštita okoliša

Tijekom 2019. godine sanirali smo divlja odlagališta smeća. Građevinski otpad koji smo zadnjih 5 godina skupljali na „Ciglani“ izdrobili smo i sanirali sav otpad, ukupan iznos sanacije iznosi 147.000 kn, te smo kroz sanaciju pripremili cca 2700 m3 izdrobljenog materijala za sanaciju poljskih puteva koje ćemo sanirat ovog proljeća. Sanirana je i deponija “Rupače“ u Novim Mikanovcima.

Potpisan je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o nabavci žutih kanti za plastiku za svako domaćinstvo. Fond provodi jedinstvenu javnu nabavu, koja je nažalost dva puta poništena, ali smo prije desetak dana dobili obavijest da nam velike kontejnere što smo kandidirali na natječaju isporučuju 8.3.2020., a žute kante za plastiku od 120 litara trebali bi dobit u 8./9. mjesecu ove godine. Navedene kante Fond sufinancira 85%,a Općina sudjeluje sa 15%.

Tvrtka „Nevkoš“ kontejnere za poseban otpad dovozi jednom mjesečno u Stare i u Nove Mikanovce, te smo time omogućili mještanima legalno odlaganje posebnog otpada (određene vrste baterija, igle, lijekove, pesticidi itd…). Cijena mjesečno iznosi 1.875,00 kn s PDV-om.

I u 2019. godini uspješno smo provodili zbrinjavanje svinjskog otpada, sami smo investirali u te kontejnere da nam ostanu u vlasništvu. Agroproteinki plaćamo 1,43 kn po kilogramu, a to je jedinstvena cijena za cijelu županiju, ukupan trošak iznosit ce oko 36.000,00 kn

Led javna rasvjeta

Jedan od najuspješnijih projekata, uspješno isprojektirano, kandidirano i realizirano. 2018. riješene su sve glavne ulice i neke sporedne, a prošle jeseni i ostatak sporednih ulica i rubni dijelovi. Osim nove javne rasvjete i vizualnog izgleda, bolje vidljivosti i preglednosti vrlo bitan je ekonomski dio gdje usporedbom računa vidimo razliku od 50% u odnosu na iste mjesece godinu dana prije. U realizaciji proračuna za 2019. za električnu energiju za javnu rasvjetu vidimo da je potrošeno 110.000,00 kn, u realizacijama proračuna za godine prije 2015., 2016., 2017. vidimo da je godišnja potrošnja bila preko 210.000,00 kn, znači ova godina će bit prva da će cijela godina biti pod led rasvjetom. Tako da u 2020. očekujemo trošak manji od 100.000,00 kn te sa uštedom na održavanju led rasvjete i potrošnjom godišnje u proračunu ostaje ušteda od cca 150.000,00 kn.Ukupna vrijednost projekta u prošloj godini je 375.000,00 kn.

Šahovski dom izgradnja i obnova

U prethodnoj godini realizirali smo projekt obnove/izgradnje sale šahovskog doma. Ukupna vrijednost projekta iznosila je malo manje od 700.000,00 kn od čega smo mi preko fondova i ministarstva dobili cca 530.000,00 kn. Sami smo vlastitim sredstvima napravili ostatak radova koji nije bio u projektu od novih wc-a, kuhinje i ostalog kao i nabavili svu potrebnu opremu za uređenje sale što nas je sve zajedno iznosilo oko 300.000,00 kn. Sala je stalno u funkciji, koristi je sve veći broj Mikanovčana i mislim da smo napravili projekt koji će naši Mikanovčani koristit sljedećih 30-40 i više godina.

HZZ

Kao i svake godine nastavili smo suradnju i povlačenje sredstava iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Konstantno se nastavlja program zapošljavanja javnih radova i vježbenika/vježbenica u stopostotnom financiranju HZZ (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa).

Ukupan ostvareni iznos od mjera HZZ-a za zapošljavanje u javnim radovima u 2019. je bio 125.000,00 kn. Krajem trećeg mjeseca ove godine trebali bi krenuti novi programi zapošljavanja u javnim radovima.

Projekt „Zaželi“

Projekt „Zaželi“ ukupne vrijednost projekta 1.852.000,00 kn uspješno se realizira i privodi kraju. Na projektu je bilo zaposleno 12 žena starijih od 50 godina. Zaposlene žene su brinule o 85 korisnika. Žene su završile 31.1.2020., a 10.3.2020. možemo se prijavit na novi natječaj što ćemo i učinit i očekujem od jeseni ponovni početak programa i zaposlenje još većeg broja žena.

Kultura, sport i rekreacija

Sve manifestacije koje se standardno održavaju svake godine na području Općine uspješno su odrađene. Manifestacija „Mladost i ljepota Slavonije“, Pokladno jahanje, Maskenbal su iza nas kao i prošlogodišnje “Adventsko druženje“ i Velemajstorski šahovski turnir.

Prošle godine ponovno je pokrenuta manifestacija nacionalne Šunkijade koja je održana u 9. mjesecu prošle godine, Šunkijada je održana na viskom nivou i kvalitetno organiziran. Svim sportskim udrugama i društvima temeljem natječaja i potpisa ugovora predviđena sredstva su i realizirana. Ni jedna udruga/društvo nije imala većih problema u radu koji bi doveli u pitanje opstojnost društva ili udruge.

Prošla godina je financijski rekordna prema visini izdvojenih općinskih sredstava DVD-u. Tekuće dotacije DVD-u realizirane su u iznosu 265.000,00 i ove godine planiramo toliko. DVD veći dio tih sredstava ulaže u modernizaciju i novu opremu, te mogu izrazit zadovoljstvo što ćemo kao sredina dobiti jače vatrogasno društvo spremno odgovorit izazovima koji se stavljaju pred njega.
Ulaganja u NK Šokadiju prošle godine su realizirana financijska sredstva kroz kapitalnu dotaciju prema NK Šokadiji od čega je Šokadija kupila kombi za prijevoz i dodatno uređivala svoj prostor. Time je nastavljen kontinuitet ulaganja u NK Šokadiju svake godine, prvo teretana, natkrivanje tribine, reflektori, itd… Slično se radilo i na nogometnom igralištu NK Sloge.
Ostali događaji poput obilježavanja dana sv. Nikole, festival glumca i lutkarskog proljeća su također realizirani. Prošle godine smo pokrenuli i „Kino dane“ u Starim Mikanovcima koji su izazvali dosta interesa te će svi navedeni događaji bit realizirani i u 2020. godini. Također koristimo i dalje usluge Bibliobusa.

Izgradnja dječjeg igrališta

Na natječaju LAG – a prošli smo i dobili smo sufinanciranje projekta u iznosu od 148.000,00 kn izgradnje vanjskog sportskog vježbališta i dječjih sprava na ulazu u igralište NK Šokadije, također smo prošle godine napravili novo dječje igralište na „Ciglani“ u Osječkoj ulici. Te smo uredili malonogometno igralište u Novim Mikanovcima iza škole. Ukupno za sve navedene investicije potrošeno je oko 380.000,00 kn.

Ulaganje u općinske objekte

Obnovljena je upravna zgrada Općine čija je ukupna vrijednost radova iznosila 105.000,00 kn. Novi sanitarni čvor, sanacija arhive, dodatnih prostorija, kao i ulaganje kroz brži WI-FI u zgradi te led rasvjeta.

Nerazvrstane ceste, kanalska mreža, nogostupi

Realizirano je asfaltiranje odvojka Vinkovačke ulice u vrijednosti od 424.000,00 kn te mi je drago da smo pomogli izgradnjom infrakstrukture za novoizgrađenu halu za proizvodnju PVC-e stolarije. Za ovaj projekt ostvarili smo na natječaju sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Nastavili smo ulaganje u čišćenje kanalske mreže te su očišćeni svi kritični kanali. Prošlogodišnji iznos ulaganja u čišćenje kanalske mreže iznosio je 95.000,00 kn. Prošle godine smo također napravili nove nogostupe u dijelovima ulica: B.I.Horvata, Braće Radića i Ante Starčevića.

Kod uređenja cesta, treba napomenuti da smo krenuli i u razgovore vezane za državnu cestu D46, osim planirane rekonstrukcije radi se da se što prije postavi dodatna signalizacija i riješe kritične točke kojom bi trebali dobit dodatnu sigurnost. Uspjeli smo realizirat sa Hr. cestama postavljene signalizacije na kritičnom križanju Đakovačke ulice i Kolodvorske, osvjetljenje pješačkog prijelaza u centru, te postavljanje ogledala na izlasku iz Osječke ulice.

WI-FI

Realizirali smo i besplatni wi-fi u centru Općine. Odobreno nam je 15 tisuća eura. Sa postavljanjem pametnih klupa dobili smo kvalitetan projekt s kojim ćemo dobiti deset pristupnih točaka za w-fi, točke će biti postavljene od početka parka do kraja igrališta NK Šokadije.

Socijalna davanja

S povećanjem prihoda proračuna imamo mogućnosti za pomoć socijalno najugroženijima sukladno našoj odluci o socijalnim korisnicima za pomoć za troškove stanovanja, jednokratne pomoći, pomoć za teško bolesne itd. U 2019. godini realiziran je ukupan iznos od 146.000,00 kn. U suradnji sa Crvenim Križem Vinkovci tijekom godine više puta smo organizirali dijeljenje paketa korisnicima kao i rješavanje potrebitima nabavom osnovnih životnih sredstava (perilice za veš, drva za ogrjev…)

Pripremljeni i prijavljeni projekti

– U prvom mjesecu ove godine smo prijavili na natječaju Središnjeg ureda za sport projekt izgradnje igrališta na Šokadiji i to jedan dio.
– Prije dva tjedna smo na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja prijavili projekt nadstrešnice ispred mrtvačnice u Novim Mikanovcima sa okolnim uređenjem.
– Te smo prošli tjedan prijavili na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dva projekta: energetsku obnovu lovačkog doma u Starim Mikanovcima te obnovu/izgradnju nadstrešnice ispred mrtvačnice u Novim Mikanovcima

U proračunu 2019. nastavili smo sa pripremama projektnih dokumentacija te utrošeni iznos za razne projektne dokumentacije iznosi oko 250.000,00 kn i u 2020. godini planiramo izradu novih projekata, te u suradnji sa konzultantima prijavljivati sve veći broj projekata na natječajima.

Na kraju zahvaljujem se svim vijećnicima na suradnji i potpori za sve gore navedeno. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom doprinjeti kvalitetnijem životu stanovnika na području Općine Stari Mikanovci.

Općinski načelnik
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Skip to content